Margo White

Margo White, Boeing UNIX system administrator for Mesa Arizona Data Center.